• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası

Kayhan Avukatlık Bürosu

Anasayfa

Hangi hukuk dalı ile ilgili çalışmaya başlarsanız başlayın konu ile ilgili kitapların birinci veya ikinci bölümü o hukuk dalının kaynaklarına ayrılmış olduğunu görürüz. Bu bölümde o hukuk dalının yazılı kaynaklarının Anayasa, kanunlar, uluslar arası sözleşmeler vs. olduğu anlatılır. Yardımcı kaynaklar olarak da öğreti ve mahkeme içtihatlarından bahsedilir. Ne var ki bilimsel olduğu kabul edilen bu eserlerdeki bu bilgiler hukuksal realiteyi yansıtmaz. Gerçekte normun ne olduğunu, bu kaynaklardan yola çıkarak anlayamazsınız. Devletle veya bir kişiyle uyuşmazlığa düştüğünüzde size uygulanacak olan normu bulmanızda yazılı normların size çok az yardımı olacaktır.
29.01.2019
Ceza Muhakemesi Kanununun 219, 220 ve 221. Maddeleri “duruşma tutanağı” ile ilgilidir. Bu üç madde incelendiğinde cümle kuruluşlarının büyük ölçüde sözde özneli edilgen çatı olduğunu görürüz. 219. Maddeyi inceleyelim:
22.01.2019
eza Muhakemesi Kanununun “Başkan veya hâkimin görevi” başlıklı 192. Maddesine göre mahkeme başkanı veya hâkim, duruşmayı yönetir ve sanığı sorguya çeker; delillerin ikame edilmesini sağlar. Bu maddede “gerçek özne”li etken çatılı cümle kullanılmıştır. Mahkeme başkanı veya hâkim duruşmayı yönetecek ve delillerin ikame edilmesini (ortaya konulmasını) sağlayacaktır. Bu maddeye göre hakimin asli işi durmayı yönetmektir. Yönetmek, bir şeyin yapılmasını, yapılmamasını emretmek veya yapılmasına izin vermektir. Bir şeyi bizzat yapmak değildir. Delillerin ikame edilmesini sağlamak ise, delili bizzat ortaya koymak değil, delilin ortaya konulmasına izin vermek olarak anlaşılabilir. Bu cümlenin öznesi "gerçek özne" olup, bu özne “mahkeme başkanı veya hâkim”dir.
22.01.2019
Aşağıdaki iki paragraf Girne Ağır Ceza Mahkemesinin 5252 /2016 Dosya nolu kararından örnek olarak alınmıştır:
22.01.2019
Ceza Muhakemesi Kanunun 191. Maddesine göre mahkeme başkanı veya hâkimin duruşmanın başladığını, iddianamenin kabulü kararını okuyarak açıklamasıyla başlar. Tanıklar duruşma salonundan dışarı çıkarılırlar. Duruşmada, sırasıyla Sanığın açık kimliği saptanır, kişisel ve ekonomik durumu hakkında kendisinden bilgi alınır, iddianame veya iddianame yerine geçen belgede yer alan suçlamanın dayanağını oluşturan eylemler ve deliller ile suçlamanın hukuki nitelendirmesi anlatılır, Sanığa, yüklenen suç hakkında açıklamada bulunmamasının kanuni hakkı olduğu ve 147 nci maddede belirtilen diğer hakları bildirilir, Sanık açıklamada bulunmaya hazır olduğunu bildirdiğinde, usulüne göre sorgusu yapılır.
21.01.2019
Doğrudan soru yöneltme yetkisi (çapraz sorgu), acemice de olsa FETÖ davalarında en geniş şekilde uygulanmaya çalışılıyor. Diğer davalarda hâkimlerin avukatların bu yetkilerini fiilen kısıtlama eğilimi ise halen devam ediyor. İzlediğimiz FETÖ davalarında hâkimlerin kapalı uçlu ve yönlendirici sorulardan rahatsız olduklarını, avukatların ve sanıkların tanıklara kapalı uçlu ve yönlendirici soru sormalarını sistematik olarak engellediklerini gözlemledik.
29.06.2018
“Fakat... Şu "Çapraz sorgu" denilen şey var ya... "İskambil kâğıdından yapılan kuleyi" yıkıveriyor”. Yavuz Donat, Sabah Gazetesi 11.8.2017
11.08.2017
15 Temmuz 2016 büyük krizinden sonra 20 Temmuz 2016 tarihinde Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu 21 Temmuz 2016 saat 01.00’dan itibaren 90 gün süreyle olağanüstü hâl ilanına karar vermiştir . Olağanüstü hâlin ilanından bu makalenin yazımı tarihine kadar Anayasanın 121 inci maddesi ile 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanununun 4 üncü maddesine göre, Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu’nca sekiz adet olağanüstü hâl kanun hükmünde kararnamesi çıkarılmıştır .
23.09.2016
Hukuk Fakültesini yeni bitirmiş çiçeği burnunda bir hukukçu, fakültede aldığı klasik hukuk eğitiminin etkisiyle, hukukun yazılı kaynaklarının Anayasa, Uluslararası sözleşmeler, kanun, tüzük ve yönetmelikler olduğu ve bu kaynaklar arasında hiyerarşik bir ilişki olduğu, düşüncesindedir. 0, Içtihadı Birleştirme Kararlannin da kanun gereği bağlayı cı olması nedeniyle, hukukun asli kaynaklanndan sayılabileceğini, ancak genel olarak, yargı sal içtihatların hukukun asil kaynaklanndan sayılmadığım öğrenmiştir.
26.08.2016
Karşılaştırmalı Ara Kararı Eleştirisi
30.08.2016
"Bu ve benzeri hukuk dışı uygulamalar karşısında tecrübeli ve titiz bir avukatın bile, Türk hukuk uygulamasında görevli mahkemeyi saptaması, hiç bilgisi olmayan bir alanda örneğin Clay Matematik Enstitüsünün ilan ettiği 1 Milyon Dolar ödüllü matematik problemlerinden birini çözmesinden daha zordur."
30.08.2016
Adamın biri akıllıca bir şey söylemiş: "Avukatlar çok kazanır fakir ölürl." Bu söz genellikle doğrudur ve kariyer olarak avukatlığı düşünüyorsanız, mesleki beklentileriniz konusunda hayallere kapılmamalısınız. Sadece "bu meslek bana ne verecek" kaygısıyla mesleğe giren kişi , kısa bir sürede mesleğin kendisine çok az şey verdiğini fark eder.
29.08.2016
Avukatın müvekkillerini, yargı merciileri önünde savunma görevinin yanı sıra, hukuksal sorunların çözümü konusunda müvekkillerine görüş bildirme, başka bir deyimle "danışmanlık" görevi vardır. Danışa, iş sahibinin, hukuksal sorunu konusunda, ücret karşrılığında, baroda kayıtlı avukatın yazılı veya sözlü düşüncesini almasıdır. Uygulamada yazılı danışmaya mütalaa, sözlü danışmaya istişare denilmektedir.
26.08.2016
Bu makalede Türk hukukunda paralel ithalat ve marka hakkının tükenmesi konusundaki hukuksal sorunlar incelenecektir. Birinci bölümde, "paralel ithalat", "gri piyasa", ve gri ithalat" kavramları incelenecektir. İkinci bölüm, Türk hukukundaki yasal düzenleme, yargı kararlarında benimsenen ilkeler özetlenecektir. Son bölümde ise öğretideki ve yargıtay kararlarında yer alan görüşler tartışılacaktır.
26.08.2016
Muris muvazaası, öğreti ve uygulamadaki tanımıyla, bir kimsenin mirasçılarını miras hakkından yoksun etmek amacıyla gerçekte bağışlamak istediği tapu sicilindeki kayıtlı taşınmaz malı hakkında tapu memuru önünde iradesini satış doğrultusunda açıklamasıdır. Muris muvazaasının, Hukuk Genel kurulu ile Yargıtay 2. Hukuk Dairesi arasındaki içtihat aykırılığını gidermek için Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu tarafından 1 Nisan 1974 tarihinde verilen 1/2 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı ile Türk hukukuna "hukuk normu" olarak girdiği söylenebilir.
26.08.2016
Bu makalede, Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 10.12.1997 tarih ve 1997/19-665 E. 1997/1018 K. sayılı kararı incelenecektir. Karar Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen 512 ve 538 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (bundan sonra KHK olarak anılacaktır) ile değişik Bankalar Kanununun 69. maddesine göre açılmış şahsi davalara ilişkindir. Dava çok karmaşık ve ilginç hukuksal sorunlar içermektedir. Ne var ki, beni bu kararı incelemeye iten nedenler, kararın içerdiği somut hukuki meselelerle sınırlı değildir.
26.08.2016
Oyun, yaratıcı drama ve hukuk kavramları arasında yakın ilişkiler vardır. Muhakeme hukuku tarihi incelendiğinde, ilk çağlardan günümüze kadar davanın büyük ölçüde bir "yarışma" olarak gerçekleştirildiğini gözlemliyoruz. Oyunun biçimsel özellikleri arasında en önemlisi oyun etkinliğinin olağan hayattan uzam olarak ayrılmış olmasıdır. Benzer şekilde yargılama etkinliği de, tarih boyunca az ya da çok bu iş için organize edilmiş uzman mekanlarda ve bir tören biçiminde yürütülmüştür. .
26.08.2016
BEN AVUKATIM LOIS LANDE, WASHINGTON DC (Çev: Av. Fahrettin KAYHAN - Ankara Barosu) Ben avukatım. Kaba gücün yerine merhameti, adaleti, hakkaniyeti koydum. İnsanoğluna diğerlerinin hakkına, mülkiyetine, hürriyetine, saygıyı; vicdan, ifade ve toplanma özgürlüğünü ben öğrettim. Haklı davaların sözcüsü; Yoksulun, mazlumun, dul ve yetimin savunucusuyum.
26.08.2016
Banka Mevduat Cüzdanlarının ve Mudinin İmzasını Taşıyan Kasa Tediye Fişlerinin Kanıt Gücü
30.08.2016
“ Ceza Muhakemesi Yargılama Kültürünün Oluşumunda Avukatın Rolünün Yaratıcı Drama Yöntemiyle İncelenmesi”
10.09.2016
 3 
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam37
Toplam Ziyaret119840